menu
strona główna dane kontaktowe logowanie do systemu
 Słownik terminów bankowych
A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M  |   N  |   O  |   P  |   R  |   S  |   T  |   W  |   Z  |   Ż  |
A
  A'vista - na każde żądanie
  aktywa - ogólnie pojęty majątek w formie pieniądza, mający określoną siłę nabywczą
  amortyzacja - proces przenoszenia wartości środka trwałego na wyrób uzyskany przy jego pomocy
  analityka - konto analityczne, konto nie zawierające kont podrzędnych, w jego skład mogą wchodzić rachunki określonego typu
  asygnata - dokument księgowy, często używany w banku, będący podstawą do pobrania pieniędzy
  ATM - patrz: bankomat, automatyczny kasjer
  aneks - korekta, uzupełnienie, np. aneks do umowy o kredyt
B
  bankomat - automatyczny kasjer, specjalizowany komputer służący do wypłacania gotówki i przyjmowania depozytów
  beneficjent - osoba będąca adresatem, odbiorcą środków (obdarowany)
  bezgotówkowy - rodzaj rozliczeń finansowych dokonywanych bez udziału fizycznego pieniądza
  bilans - zestawienie aktywów i pasywów sporządzone na pewną określoną datę
  bilon - pieniądz w postaci monet o niskich nominałach
  bon skarbowy - papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa za pośrednictwem NBP
C
  cesja - przeniesienie praw własności na inną osobę
  czek - polecenie wypłaty osobie wymienionej na czeku lub okazicielowi
D
  data transakcji - dzień w którym zawarto transakcję
  data waluty - data od której naliczane są odsetki
  debet - ujemne saldo rachunku depozytowego, przekroczenie stanu rachunku (konta)
  depozyt - środki pozostawione w banku, oddane do przechowania
  dyskonto - różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną rynkową, zysk otrzymywany z góry
E
  egzekucja - proces odzyskiwania utraconych środków w wyniku zerwania umowy
  ekspozytura - placówka banku
  emitent - instytucja udostępniająca np. papiery wartościowe nabywcom, będąca ich właścicielami
F
  finansować - dostarczać środków pieniężnych, opłacać
G
  gotówka - mająca postać materialną (banknot, moneta) wartość danej waluty
H
  hipoteka - dokument tożsamości dla nieruchomości
I
  in blanco - dokument nie zawierający istotnych danych, kwoty, daty ważności, danych personalnych, itp.
  inkasować - pobierać pieniądze
K
  kapitalizacja - np. odsetek, to proces zaliczenia (dopisania) odsetek zapadłych do kapitału podstawowego, od którego te odsetki pierwotnie naliczono
  księgowanie - dokonywanie zapisów księgowych w księgach rachunkowych
  kontrahent - partner w interesach, osoba z którą dokonuje się operacji gospodarczych
L
  limit kredytowy - wartość maksymalnego zadłużenia w ramach danej umowy kredytowej (określenie najczęściej stosowane w przypadku kredytów w linii odnawialnej)
  lokata - rodzaj inwestycji, dla otrzymania zysku w postaci odsetek od depozytu
M
  marża - zwykle określana w formie punktów procentowych wartość doliczana do bazowej stopy procentowej w celu wyznaczenia stopy procentowej (zysku)
  monit - wezwanie do zapłaty
N
  narzut - patrz. marża
  nominał - wartość wyjściowa, zwykle określona na stałe np. wartość papieru wartościowego czy banknotu
O
  odsetki - forma zysku, zwykle naliczana wg ustalonej stopy procentowej od kwoty kapitału
P
  PIN - Personal Identyfication Number, (Prywatny Numer Identyfikacyjny)
  persaldo - to saldo sald czyli saldo MA i saldo WN
  plan kont - jednolity zestaw kont służący do prowadzenia zapisów księgowych wraz z komentarzem określającym jakie rodzaje zdarzeń gospodarczych mogą one zawierać
  poręczenie - forma zabezpieczenia, gwarancja
  poręczyciel - gwarant, udzielający gwarancji
  prowizja - patrz marża
  prolongata - przedłużenie, odłożenie spłaty części lub całości zobowiązania na określony czas
  przelew - dowód księgowy będący podstawą do obciążenia rachunku wystawiającego
  przeksięgowanie - przeniesienie zapisu z jednego rachunku na inny
R
  rata - część należności zwracanej bankowi w wyniku jej rozłożenia w czasie
  rezerwa obowiązkowa - środki odprowadzane do NBP z tytułu posiadanych przez bank depozytów, jej wielkość zależy od wielkości oraz struktury depozytów
  rezerwa celowa - zawiązywana przez bank na pokrycie przyszłych wydatków związanych z możliwością nie spłacenia wierzytelności przez kredytobiorcę<>br
S
  saldo - stan rachunku lub konta, WN - saldo winien (ujemne), MA - saldo ma (dodatnie)
  stopa procentowa - oprocentowanie wyrażone w procentach w jakiejś skali, najczęściej w skali roku
  storno - anulowanie błędnego zapisu księgowego
  strata - ujemny wynik finansowy
  syntetyka - konto syntetyczne, konto zawierające sumę zapisów na kontach podrzędnych (analitycznych)
T
  transfer - przekazywanie pieniędzy, zwykle za pośrednictwem banku
  transza - część np. zaciąganego kredytu wynikająca z rozłożenia wypłaty w czasie
W
  waluta - środek płatniczy danego kraju lub regionu w formie materialnej (monety, banknoty)
  wynik finansowy - bilans kosztów i przychodów (Wynik finansowy = przychody - koszty)
  wycena - określenie stanu posiadania walut obcych w walucie krajowej wg aktualnego kursu
  wierzytelność - środki, które powinniśmy od kogoś otrzymać
  wyciąg - informacja o stanie rachunku
  windykacja - proces dochodzenia przez bank należności postawionej w stan natychmiastowej wymagalności
Z
  zdeponować - pozostawić w depozycie
  zysk - dodatni wynik finansowy
  zastaw - zabezpieczenie w postaci dobra materialnego
Ż
  żyrant - gwarant, poręczyciel
Bank Spółdzielczy w Sokołach,  ul. Sikorskiego 12,  18-218 Sokoły
tel. 086 274 15 80,   fax 086 274 11 13
e-mail:   sekretariat@bssokoly.pl